Should #FeesMustFall fall? A comment on violent protests

South Africa is a violent country steeped in a violent history and students are merely doing things the way that things are done here.

 

The fallacious notion that students may protest but only do so peacefully is redundant and fantastical.

 

Let me issue the customary condemnation of violence. Violence is wrong, it begets more violence, and it should pre-empted, discouraged and dealt with.

 

Students or alumni will tell you that the matters raised by students, be it fees, residence related disgruntlement or calls for decolonizing the curricula and academic spaces, never invoke so much spark as to attract the participation of a majority of students. If a university has 20 000 students it is hardly ever the case that 10 000 +1 are ready to sing “Iyoooo Solomon” and get their voices heard.

 

The general course of events are such that a concerned group of students protest and as a means of getting their voice heard the remonstration includes a disruption of normal academic activity. Satyagraha campaigns do not fare well; this we know because students have been protesting against unaffordable fees and lack of residence spaces long before the Must Fall movement. Most of these fairly peaceful protests failed to revolutionize the status quo. Universities are enormous, if you quietly protest in some corner no one will know. More pressingly, everyone stands to benefit from the implementation of the demands of students insofar as a decolonized and accessible university programme is concerned. As a certain vice chancellor recently made note at a Golf Day event, the 1st degree has replaced the matric certificate as the mandatory qualification for job entrants. This throws out the “university is a privilege” claptrap.

 

An oft made comment, that is usually the epitome of lazy thinking, says that students must use other means, discussion with management, to get their demands heard. This comment insults the intelligence of students. As is the case with labour strikes, and, to a large extent, service delivery protests the strike is the last resort. Discussions between students and management or the department of higher education are held on unequal grounds. Students- in whatever form of organization- effectively have to pitch their ideas to the decision-makers as opposed to egalitarian engagement. In fact to date there are decision making structures that decide on student matters without student representation. I am not advocating for a change of the structures, the students do not need my advocacy, I am merely offering a partial rationale for the strikes.

 

For an elucidatory understanding of revolutionary violence I implore you to read Steve Biko, Frantz Fanon, George Orwell and Fatima Meer’s “The (mis)trial of Andrew Zondo”. Should students be conferred with a criminal record for burning car tyres and blocking university entrances? No! What if a person burns a library, lecture hall or a residence? Yes, they must be charged! Same goes for physical harm of fellow students, lecturers, and people’s cars.

 

Regrettably there will be casualties of war. Sadists from student and security set-ups will use the protest as a cover for pursuing their anti-social urges. Some will suffer 3rd degree burns in their pursuit of their 1st degrees but history will judge the #FeesMustFall students kindly.Fees-Must-Fall.jpg

Advertisements

Aziwe #FeesMustFall

“Inkunzi isematholeni”. Lamazwi aqukethe okuningi uma ulandela okwenzeka eNingizimu Afrika namuhla.

Intsha idlala izidakamizwa kanye nezifo ezingalapheki. Ikati lilele eziko. Imisebenzi ayikho. Abantu abanawo amakhono okuzisebenza. Abanye baziphilisa ngamasenti akhishwa uhulumeni ngenhloso yokulekelela abazali bezingane. Ukuba umuntu onsundu kusayichilo njengoba kwakunjalo ngo-1994.

Amazwi eqhawe lomzabalazo u-Solomon Mahlangu, ebhekwe isigwebo sentambo, athi akanavalo ngesigwebo abekwe sona ngoba uyazi ukuthi igazi lakhe lizoba umanyolo ozokhulisa isihlahla sempumelelo. Iqhawe lentsha elabulawa ngamaphoyisa ngonyaka wa-1977, u-Bantu Steve Biko, uthi esikhathini sempumelelo wonke umuntu uyoba nendawo yakhe yokukhululeka, atanase, athokoziswe izithelo zalesihlahla umfoka Mahlangu akhuluma ngaso. Abafundi abasema nyuvesi kulonyaka bathi leyo mpumelelo abayazi! Ayikafiki! Basayizingela! Bazoyithola ngenkani!

 Ukhongolose unguhulumeni

Ukhongolose uwine ukhetho lokugcina ngomkhankaso obunobuciko, kepha isiqubulo ebesithi “We have a good story to tell” sesiphenduka ihlaya. Ukwenza abantu izilima ukuthi uthi uphethe mese utshele abafundi ukuthi uvumelana nesifiso sabo kepha ungenzi isiqiniseko sokuthi kwenzeke lokhu okucelwayo. Uhulumeni utshele abaphathi bezikhungo zemfundo ukuthi akwande inani labafundi. Izikhungo zikwenzile lokhu. Kodwa uhulumeni uyayinciphisa imali ayifaka emanyuvesi. Kuyacaca ke ukuthi inhloso ukuthi abafundi bangaqedi noma kwehle uhlobo noma ubuchule bemfundo. Imfundo yamabanga aphela kumatikuletsheni ifile. Uma isimo siqhubeka kuyacaca ukuthi iziqu zemfundo ephakeme zingagcina sezi yizeleze njenge sitifiketi sikamatikuletsheni.

Ukhongolose kumele wazi ukuthi uma ungakugobeli lokhu okucelwa abafundi, ukuthi imali ingakhuphuki ngonyaka ozayo, bavumelana nokuthi isizwe esimnyama siqhubeke nokuhlupheka okungasoze kwaphela. Isiphelile manje iminyaka emihlanu abafundi ezikhungweni ezahlukene beteleka unyaka nonyaka ngalo loludaba lokubiza kwemfundo. Isikhathi sokubaziba sesiphelile.

Abafundi bakhombisa ubuholi

Abahlaziyi bezombusazwe sekunesikhathi manje bekhononda ngokungabi khona kwabaholi ongazishaya isifuba ngabo. Uma ucabanga abaholi esinabo uvele uphelelwe amandla, awucabange laba nje: umongameli u-Jacob Zuma, mam’ Angie Motshekga, Faith Muthambi, Gugile Nkwinti, Hlaudi Motsoeneng, Dina Pule, Ellen Tshabalala, Thulas Nxesi, Nathi Mthethwa neduku lakhe, Tina Joemat Peterson. Ngingazithola ngihlaselwa iNyala ne White star uma ngibabiza ngempuphu. Kuthi khala uma ubuka ubungane nobuphukuphuku obuqhubeka ephalamende.

Isenzo sabafundi abasemanyuvesi ahlukahlukene sikhombise ubuhlakani nobuholi esingasabazi. Ngesikhathi esincane nje abafundi bakwazila ukudonsa amehlo eningi ngendlela ezokwenza ukuthi sibheke ukubiza kwemfundo ephakeme, sibheke ubandlululo olusaqhubeka kwezinye zalezikhungo, siphinde sibukisise isimo sabantu abaqashiwe kulezikhungo zemfundo abasebenza kanzima kepha behhola amakinati.

Akukho nokumsabisa uBlade Nzimande ngokuthi #BladeMustFall ngoba uyambona nje ukuthi kukhona okuthize okudlula entanyeni okukade kwaqeda ngaye, sekuzisalele igobonga nje.

Okuhle ngokuteleka kwabafundi

Abafundi bakhombise umunyano oluyisimanga. Uma ubuholi babafundi base UKZN-Edgewood bungeneme, obase Westville buyangenelela. Umakuqala i-Wits i-UCT iyalandela, kuthi kusenjalo ubone i-DUT, NMMU, WSU, Rhodes kanjalo… Lokhu kuyinkomba yokuhlangana nokuhlela esingasakwazi selokho kwabakhona i-ANC ya-Mbeki ne-ANC ya-Zuma zibhekene emahlweni. Belwa bodwa. Bengalwi nobubha kanye nezinselelo esibhekene nazo njengezwe. Laba bafundi basebenza ndawonye noma omunye echeme ne-EFF omunye ewukhongolose kanjalo kanjalo. Kuyancomeka lokhu, amagalelo abo mahle. Bakhombisa ubuhlakani ngokuya ephalamende, eLuthuli House kanye nase-Union Buildings ngoba amavoti ethu aphelela khona.

Abafundi bakhombisa isimilo nobuhlakani ngokuteleka okungenadlame. Kodwa ke nalapho udlame luba khona kumele kucace ukuthi uma isimo sesifike kwa ngqingetshe angeke abafundi batshelwe ukuthi basebenzise eziphi izindlela zokuveza ukunganeliseki. Lokhu akuhlukile ekutheni i-PAC kanye ne-ANC kwadingeka ukuthi baqeqesha amasosha (POQO, Umkhonto weSizwe) ngaphambi kokuthi kuxoxiswana nezidlamlilo zamabhunu ezaziphethe.

Abafundi bakhombisa ukuqonda ukuthi impi ayikho mayelana nezimali nje kuphela kodwa kusanenselelo yokulwa nobandlulo kanye nefa lengcindezelo yeminyaka. Okunye okungihlabe umxhwele ukubona abafundi abangaswele  benyathela eduze kwalabo abangazithola bevaleleka ngaphandle uma izimali ezivele zibiza itshe ziphinde zikhuphuka.

Uma sibona abafundi bekhuzana bodwa, becosha amaphepha emuva kokuteleka, begqugquzelana ngokuthi bateleke emini mese bafunde ebusuku  sibona ngokusobala ukuthi banenhloso.

Isixazululo

Abezindaba babethi lapho uma bebuza izinsika zomzabalazo esibala kuzo u-Rolihlahla Mandela kanye no-Bantu Biko ukuthi abantu abamnyama banganikwa kanjani ivoti noma umhlaba ekubeni bengafundile? Lezihlabani ziphendule ngelithi:

Awudingi ukuthi ufunde ukuze ukwazi ukuzikhethela noma ube nomhlaba wokuziphilisa. Lendlela yokuphendula yayingenhlosi yokwenza kube sobala ukuthi akungadidaniswa izinto. Imfundo ibaluleke ngendlela eyisimanga kepha kwakungasona isizathu esiqavile sokuthi abantu abansundu ababambiswe iwa kuze kuyovalwa leso. Ngendlela ethi mayifane ke nginombono wokuthi ubuholi abudlule ekucasheni ngokuthi imali ayikho yokufeza izifiso zabafundi. Ubuholi abuhole bayeke ukuhona. Umsebenzi wabo ukuxazulula indaba yokuthi imali izoqhamukaphi. Kungcono ukuthi abafundi batelekele imali yokufunda kunoku khangezela imali yeqolo. Uma sikwazi ukukhipha izinkulungwanze zezigidi silungiselela indebe yomhlaba, sisafuna nokusingatha ama-Commonwealth games akungadlalwa ngathi kuthiwe imali ayikho. Kumele wonke umfundi ophasa kahle akwazi ukuthi afunde imfundo ephakeme!

Viva #FeesMustFall Viva!

#ProtestAndPass

#0%

#AwunyiPerhaps

Aziwe #FeesMustFall

“Inkunzi isematholeni”. Lamazwi aqukethe okuningi uma ulandela okwenzeka eNingizimu Afrika namuhla.

Intsha idlala izidakamizwa kanye nezifo ezingalapheki. Ikati lilele eziko. Imisebenzi ayikho. Abantu abanawo amakhono okuzisebenza. Abanye baziphilisa ngamasenti akhishwa uhulumeni ngenhloso yokulekelela abazali bezingane. Ukuba umuntu onsundu kusayichilo njengoba kwakunjalo ngo-1994.

Amazwi eqhawe lomzabalazo u-Solomon Mahlangu, ebhekwe isigwebo sentambo, athi akanavalo ngesigwebo abekwe sona ngoba uyazi ukuthi igazi lakhe lizoba umanyolo ozokhulisa isihlahla sempumelelo. Iqhawe lentsha elabulawa ngamaphoyisa ngonyaka wa-1977, u-Bantu Steve Biko, uthi esikhathini sempumelelo wonke umuntu uyoba nendawo yakhe yokukhululeka, atanase, athokoziswe izithelo zalesihlahla umfoka Mahlangu akhuluma ngaso. Abafundi abasema nyuvesi kulonyaka bathi leyo mpumelelo abayazi! Ayikafiki! Basayizingela! Bazoyithola ngenkani!

 Ukhongolose unguhulumeni

Ukhongolose uwine ukhetho lokugcina ngomkhankaso obunobuciko, kepha isiqubulo ebesithi “We have a good story to tell” sesiphenduka ihlaya. Ukwenza abantu izilima ukuthi uthi uphethe mese utshele abafundi ukuthi uvumelana nesifiso sabo kepha ungenzi isiqiniseko sokuthi kwenzeke lokhu okucelwayo. Uhulumeni utshele abaphathi bezikhungo zemfundo ukuthi akwande inani labafundi. Izikhungo zikwenzile lokhu. Kodwa uhulumeni uyayinciphisa imali ayifaka emanyuvesi. Kuyacaca ke ukuthi inhloso ukuthi abafundi bangaqedi noma kwehle uhlobo noma ubuchule bemfundo. Imfundo yamabanga aphela kumatikuletsheni ifile. Uma isimo siqhubeka kuyacaca ukuthi iziqu zemfundo ephakeme zingagcina sezi yizeleze njenge sitifiketi sikamatikuletsheni.

Ukhongolose kumele wazi ukuthi uma ungakugobeli lokhu okucelwa abafundi, ukuthi imali ingakhuphuki ngonyaka ozayo, bavumelana nokuthi isizwe esimnyama siqhubeke nokuhlupheka okungasoze kwaphela. Isiphelile manje iminyaka emihlanu abafundi ezikhungweni ezahlukene beteleka unyaka nonyaka ngalo loludaba lokubiza kwemfundo. Isikhathi sokubaziba sesiphelile.

Abafundi bakhombisa ubuholi

Abahlaziyi bezombusazwe sekunesikhathi manje bekhononda ngokungabi khona kwabaholi ongazishaya isifuba ngabo. Uma ucabanga abaholi esinabo uvele uphelelwe amandla, awucabange laba nje: umongameli u-Jacob Zuma, mam’ Angie Motshekga, Faith Muthambi, Gugile Nkwinti, Hlaudi Motsoeneng, Dina Pule, Ellen Tshabalala, Thulas Nxesi, Nathi Mthethwa neduku lakhe, Tina Joemat Peterson. Ngingazithola ngihlaselwa iNyala ne White star uma ngibabiza ngempuphu. Kuthi khala uma ubuka ubungane nobuphukuphuku obuqhubeka ephalamende.

Isenzo sabafundi abasemanyuvesi ahlukahlukene sikhombise ubuhlakani nobuholi esingasabazi. Ngesikhathi esincane nje abafundi bakwazila ukudonsa amehlo eningi ngendlela ezokwenza ukuthi sibheke ukubiza kwemfundo ephakeme, sibheke ubandlululo olusaqhubeka kwezinye zalezikhungo, siphinde sibukisise isimo sabantu abaqashiwe kulezikhungo zemfundo abasebenza kanzima kepha behhola amakinati.

Akukho nokumsabisa uBlade Nzimande ngokuthi #BladeMustFall ngoba uyambona nje ukuthi kukhona okuthize okudlula entanyeni okukade kwaqeda ngaye, sekuzisalele igobonga nje.

Okuhle ngokuteleka kwabafundi

Abafundi bakhombise umunyano oluyisimanga. Uma ubuholi babafundi base UKZN-Edgewood bungeneme, obase Westville buyangenelela. Umakuqala i-Wits i-UCT iyalandela, kuthi kusenjalo ubone i-DUT, NMMU, WSU, Rhodes kanjalo… Lokhu kuyinkomba yokuhlangana nokuhlela esingasakwazi selokho kwabakhona i-ANC ya-Mbeki ne-ANC ya-Zuma zibhekene emahlweni. Belwa bodwa. Bengalwi nobubha kanye nezinselelo esibhekene nazo njengezwe. Laba bafundi basebenza ndawonye noma omunye echeme ne-EFF omunye ewukhongolose kanjalo kanjalo. Kuyancomeka lokhu, amagalelo abo mahle. Bakhombisa ubuhlakani ngokuya ephalamende, eLuthuli House kanye nase-Union Buildings ngoba amavoti ethu aphelela khona.

Abafundi bakhombisa isimilo nobuhlakani ngokuteleka okungenadlame. Kodwa ke nalapho udlame luba khona kumele kucace ukuthi uma isimo sesifike kwa ngqingetshe angeke abafundi batshelwe ukuthi basebenzise eziphi izindlela zokuveza ukunganeliseki. Lokhu akuhlukile ekutheni i-PAC kanye ne-ANC kwadingeka ukuthi baqeqesha amasosha (POQO, Umkhonto weSizwe) ngaphambi kokuthi kuxoxiswana nezidlamlilo zamabhunu ezaziphethe.

Abafundi bakhombisa ukuqonda ukuthi impi ayikho mayelana nezimali nje kuphela kodwa kusanenselelo yokulwa nobandlulo kanye nefa lengcindezelo yeminyaka. Okunye okungihlabe umxhwele ukubona abafundi abangaswele  benyathela eduze kwalabo abangazithola bevaleleka ngaphandle uma izimali ezivele zibiza itshe ziphinde zikhuphuka.

Uma sibona abafundi bekhuzana bodwa, becosha amaphepha emuva kokuteleka, begqugquzelana ngokuthi bateleke emini mese bafunde ebusuku  sibona ngokusobala ukuthi banenhloso.

Isixazululo

Abezindaba babethi lapho uma bebuza izinsika zomzabalazo esibala kuzo u-Rolihlahla Mandela kanye no-Bantu Biko ukuthi abantu abamnyama banganikwa kanjani ivoti noma umhlaba ekubeni bengafundile? Lezihlabani ziphendule ngelithi:

Awudingi ukuthi ufunde ukuze ukwazi ukuzikhethela noma ube nomhlaba wokuziphilisa. Lendlela yokuphendula yayingenhlosi yokwenza kube sobala ukuthi akungadidaniswa izinto. Imfundo ibaluleke ngendlela eyisimanga kepha kwakungasona isizathu esiqavile sokuthi abantu abansundu ababambiswe iwa kuze kuyovalwa leso. Ngendlela ethi mayifane ke nginombono wokuthi ubuholi abudlule ekucasheni ngokuthi imali ayikho yokufeza izifiso zabafundi. Ubuholi abuhole bayeke ukuhona. Umsebenzi wabo ukuxazulula indaba yokuthi imali izoqhamukaphi. Kungcono ukuthi abafundi batelekele imali yokufunda kunoku khangezela imali yeqolo. Uma sikwazi ukukhipha izinkulungwane zezigidi silungiselela indebe yomhlaba, sisafuna nokusingatha ama-Commonwealth games akungadlalwa ngathi kuthiwe imali ayikho. Kumele wonke umfundi ophasa kahle akwazi ukuthi afunde imfundo ephakeme!

Viva #FeesMustFall Viva!

#ProtestAndPass

#0%

#AwunyiPerhaps

South Africa’s xenophobia 2.0 : An indictment

I am embarrassed to be a South African. Writing this is actually uncomfortable. Nonetheless it may help to clarify my mind and counter some of the cognitive dissonance that the latest xenophobic attacks bring.

I do not know what to say to my friends, fellow students and acquaintances from Zambia, Mozambique, Zimbabwe and other parts of this continent. I have no satisfactory responses to inquiries from friends in parts of the Diaspora or South African citizens who are currently out of the country. Whilst all sane South Africans condemn the violence I sense a sense of helplessness. There are a few extremists who go to the extent of beating, looting and shaming fellow Africans who happen to be born further up the continent. These extremists, it must be said, share views that are not as negligible as we would like to believe. That said there are many South Africans who are embarrassed, disgusted, disappointed, dejected and infuriated. Most troubling however is the sense of paralysis that has been induced onto those Africans who do not have the sociopathic urge to kill or steal from people on the basis that they were not born in Afrique du Sud.

Leadership

It is a long established fact that South Africa has a dearth of leadership, the death happened in 2007, the funeral was in Polokwane, the mourning period seems infinite. From the crises at Eskom, Post office, schools, municipalities to the national assembly and the presidency the common factor is a (mis)leadership of gargantuan proportions.  When people were massacring each other in KZN, before the 1994 elections, Nelson Mandela would visit the sites of death and clearly articulate his (and his peers) disapproval and pave a way forward. The current miscreants operate on the level of denial. The current violence has been festering for years, in fact it never disappeared following the 2007/8 attacks. Unfortunately our elected leaders deny, deny and deny again. The tired official line from government blames the attacks on criminal elements. This is a rubbish argument that exposes shoddy thinking. If the criminal elements only target Africans from Somalia, Ethiopia, Mozambique, Tanzania and not South Africans or people from other continents than these elements are afrophobic/xenophobic first and criminal second.

The leadership is overwhelmingly underwhelming. The lethargically minded Zulu king, who has less relevance than a heater salesman in hell, spewed vitriolic comments that were the direct precipitant of the current violence in KZN. I heard from South Africans caught in the crossfire on Tuesday, 14 April 2015, that the group of South African extremists were singing songs that suggested they were defending the king “sebethinta u-Zulu…”. None of the leaders in government, who give a sizeable portion of our taxes to Zwelithini, have come out and condemned his moronic remarks. Senzo Mchunu, KZN premier’s, pathetic attempt to deflect a question on this matter was disappointing to watch.

Perhaps most disturbing in the leadership front is that the ANC liberators who used to be accommodated in Tanzania, Zim, Zambia and elsewhere on the continent are either treating this matter with nonchalance or worse still making statements that add fuel to the blazing fire. Ministers Nomvula  Mokonyane and Lindiwe Zulu have made questionable and somewhat ominious statements in recent months. The much critiqued VISA restrictions imposed by Gigaba’s home affairs ministry have proven to add to frustrations for students and workers from other parts of the continent. It marks the complete failure of the African Renaissance vision espoused by leaders like Thomas Sankara and our own Thabo Mvuyelwa Mbeki. For some students from other parts of Africa entry into South African universities is enabled but they cannot do the practical component of their studies in the republic whilst some candidates apply for jobs and are turned down because jobs are reserved for South Africans. It is depressing to think that the European Union enables a German in Spain to be treated with more of the much touted Ubuntu that a Zimbawean in South Africa.

Conflation of issues

The notion that foreign internationals (this includes people from the Americas, Asia, and Europe etc.) are stealing South Africans’ jobs is a misnomer. In fact if it were true the current attack would be directed at the wrong class of foreign internationals. As a country with a scarcity of skills we import labour for technical, business, education and other professions. The people being attacked are largely not in this group. The attacks are happening in CBDs and townships, not at the JSE or in mine house boardrooms.

Related to the stealing of jobs fallacy is the argument that Somalians, Zimbabweans, Pakistanis, Mozambicans are opening small businesses and running locals out of business by selling on the cheap. This argument makes sense at face value but we must not succumb to lazy thinking. We have an entire ministry for small businesses that is geared towards assisting SOUTH AFRICANS establish and optimise small and medium enterprises. Now if a foreign international, who may or may not have legal authority to be in the country, can outperform a South African who has government support and the advantage of knowing the target market then surely there is a systematic problem.  This points to South Africans having a poor culture of entrepreneurship. A young person who can source funding for a degree/diploma suddenly cannot establish and maintain their own small business, in the field that they studied in? If the issue is ‘unfair competition’, find out where the Somalian traders are sourcing their goods from, if these are not SABS approved then deal with this issue.

I can hypothesise that amongst those small business owners from Zim, Somali or China can keep their prices lower by minimising their costs. For instance I know traders from the aforementioned countries who use the same accommodation for business and living. Additionally they may not wear the most expensive clothing and are advantaged by the fact that they would be denied credit by South African lenders. In any case even if the targeted traders were scheming to run South Africans out of business one would expect us as South Africans to be slightly more imaginative than ‘solving’ this dilemma by looting, burning and killing people with the disdain we reserve for mosquitoes and cockroaches.

Psychosocial implications

Sociology students would be better equipped to explain why our xenophobia is taking on a racial stance. It is almost as if the attacker can only feel better about themselves, and their own despised self image, by finding someone who can be seen to be lesser. A Mozambican with a darker, melanin induced, hue and an accent that is not familiar fits the bill far better that a Greek or Jewish trader.

From a theoretical perspective two concepts come to mind. The psychodynamic concept of displacement is noteworthy. Displacement merely refers to transferring negative feelings from an appropriate object to a less threatening object. Metaphorically it is illustrated in the example of the man who is frustrated by his unreasonable boss, does not react to him/her, goes home and takes out his frustration on the wife. Similarly I hold the belief that people frustrated by lack of job/land prospects instead of confronting themselves, the gatekeepers of the economy and our elected leadership are targeting black foreign internationals with the flimsiest of excuses.

The Contact Hypothesis Theory is also relevant. This theory simply suggests that one way of increasing tolerance (and hopefully acceptance) between different groups is to have them come into non-conflictual contact on equal terms. Unfortunately for those foreign internationals who are in a lower social class such contact is virtually non-existent. I have observed that generally those South Africans who work or study with people from other African countries are more aware of their positive qualities and thus less likely to regurgitate the stereotypes of foreigners as drug peddlers who steal jobs. For example students from Zimbabwe generally have a high work ethic. In fact African students who are the cream of the crop in their countries and have benefitted from a superior education system enrich the university experience for all students. The othering and demonization of Africans legitimizes the racist ideologies of the colonisers who constructed the borders that we have now adopted and are willing to kill for.

Way forward

The sense of paralysis remains yet it cannot, it must not, persist ad infinitum. In the heat of the moment refugee camps are being set up and food, clothing and blanket supplies are needed. Those leaders in government, religious leaders and civil society who have taken a stand against the brutalization of one black by another, one African against another, one human being against another human being must be commended. Leaders need to lead the tackling of associated problems used to excuse our appalling actions be it fixing the education system, creating the conditions for fighting unemployment, tackling the drug problem, controlling porous borders or equipping home affairs and embassies with skilled and compassionate staff. The police, as some have been doing, need to do their job as per their job descriptions. We need to be mindful of what our own constitution says and act in accordance. Matters of intolerance to difference require massive moral and educational attention. Today it is xenophobia, tomorrow it will be homophobia, religious intolerance or some other point of difference. Some efforts are indirect but influential, we insist on importing Justin Bieber’s music and neglect to give airplay to talented African artists thus perpetuating our negative view of our own people and glorifying that which is truly foreign. The current excuse of an education system is successfully creating a generation of uncritical and lazy thinking South Africans who are unemployable by virtue of being unskilled. These individuals are frustrated and they can be swayed in any direction. It’s all good and well when the direction is towards a particular face in the voting booth but an unthinking mob can attack whosoever irks it.

maite

What is happening with South Africa’s education and labour systems?

Welcome to 2013. I can’t wait until 13 September 2013 when we will be blessed with Facebook statuses telling us it is Friday the 13th in 2013. That doesn’t freak me out though.

I was slightly perturbed by news of the National Press Club’s Newsmaker of the year for 2012 being the Rhino. I would have thought the annihilation that took place in Marikana on 16 August 2012 would have been slightly more newsworthy. I would have also assumed that the scandalous revelations of challenges in our education and labour sectors, such as Limpopogate, the deaths of 8 people who were being assessed for police posts where 1 in 350 applicants would be accepted, and the imminent school closures in the Western Cape, would have been priorities.

Before I continue allow me to say: I have nothing against the Rhino. In fact I would dye for the Rhino. Save our rhinos. Save our rhinos. Save our rhinos. Even on the bank notes we negotiated and had Madiba monopolise just the one side. I digress. The objective of this post is to critique the country’s education and labour systems and offer alternatives.

The thesis of my argument lies in perceiving the education and labour systems as inextricably linked and interdependent. If you excel in the education system you should, generally, go on to excel in the economic sector. When the economy suffers and jobs are scarce education that does not create jobs is merely an expensive academic exercise because we produce degrees whilst their holders cannot find jobs.

A lot is said about education in South Africa but the debate tends to be sensationalist, one-sided and unconstructive. We generally talk about education after we have heard a shocking media report, be it textbooks that were not delivered or a child with a 39% average being allowed to progress to the next Grade without knowing 61% of their work. We make uninformed comments and go all out to criticise without really understanding the matter. Professor Jansen is the exception to the rule. Similarly we only really care about workers when they are on strike and become an inconvenience to us. I will write to accomplish three things: firstly to highlight the successes, secondly to point out the challenges and finally to offer alternatives.

What we are getting right?

Every once in a while we get people on a high horse who matriculated in 19 voetsek claiming that education has gone to the dogs and it was better during apartheid. Let me avoid swearing and rather say this is tantamount to the solid excrement of a bull. Comrades this is a historically incorrect fact. First of all your Black African parents would tell you that subjects such as Mathematics were disbanded for the Black child and replaced with subjects such as needlework and Malema’s woodwork. I recall being in Grade 12 and how the Grade 11s who were using a curriculum that differed to ours had Mathematics homework we could not help them with because it was offer a higher level than what we had been exposed to.

We have more learners starting school than ever before. You may know an uncle or grandparent or even a president who never had the chance to pursue a formal education because he had to herd cattle. Thankfully this is now an atrocity of the past.

Education has become far less racist, patriarchal and sexist. Importantly the ANC led government has realised that it is not sufficient to depend on the Matric results to gauge the quality of basic education. The introduction of the Annual National Assessments that enable us to see just how poorly we are performing is invaluable. Furthermore evidence of minimal improvement in the outcome of these assessments is pleasing, albeit minimally. Initiatives such as the Funza Lushaka bursary scheme that offers full bursaries to people who want to teach in public schools will hopefully aid us avoid the embarrassing Annual National Assessment Maths result that revealed that our learners averaged a meagre 13%.

Last year we were shocked by the lack of delivery of textbooks in Limpopo. According to a Mail & Guardian report In 2013 Angie Motshekga has proudly announced that 98% of the textbooks were delivered before schools re-opened in inland provinces. Into enhle iyanconywa!

Fee free schools are becoming a reality. The National Student Financial Aid Scheme (NFSAS) is allowing us access into universities. Freedom charterists be proud!

Where we can still improve?

There remains a plethora of challenges in the education system. Some of these problems are a direct legacy of the apartheid era. Nkosi of the Mail & Guardian reported on the 24th of January that more than 50 learners from Thembelihle, an informal settlement in southwest Johannesburg are without a school three weeks into the year due to schools being full and the nearest available school being 20km away. If informal settlement means more to you than that eyesore by the freeway on your way to work you will know that there are no funds to pay for the learners transport thus trapping them into a cycle of poor education>unemployment or poorly paying job >extended stay in the meant to be temporary shacks>poor education for their children.

On Friday 25 January 2013 a friend of mine mentioned that he recently visited a rural school in Baynesfield, rural KZN, without water or electricity where learners in Grades 3-5 share a single tin roof class. Mind you the temperature went up to 40 degrees Celsius this week. Will that class produce an Actuarial scientist? Must we be content with being security guards or constables?

The structural challenges that are being tackled include an inequality in resources. Some schools have a library, laboratory and tennis courts whilst some learners are still learning under trees with attendance being determined by weather conditions.

It would be a misnomer to attribute all our challenges to Verwoerd and his Bantu education policies. When teacher unions hold meetings during school times and learners are left to their own devices this is criminal behaviour. Having changed the basic education curriculum three times since the end of apartheid has been no help. The learners and teachers are worse off for it.

What can we do to make things better?

If you read the title of this sub-heading you will notice the word: we. Writing letters to the editor is not enough. The media has a responsibility to continue exposing any challenges we are faced with. Teachers, learners and school governing bodies have to work together to ensure today’s learners have a better chance than the youth of 1976, 1986 and 2006. The school cited above where learners are stuck in a stuffy, debilitated classroom illustrates the need for communities to intervene. The school should belong to the community and not to the principal. If need be that community must build two more classes with their own funds. A core argument of Racial redress and citizenship in South Africa edited by Adam Habib and Kristina Bentley is that South Africans became depoliticised in 1994 and stopped being community participants but adopted a culture of waiting for service delivery. During the apartheid era Indian communities would actually build schools from scratch and only call in the government for accreditation purposes. Long story short if you live in triple story, drive a Hummer but the school in your community has no desks or the roof is leaking you are being unAfrican and unpatriotic.

I propose a more synchronised relationship between the basic education, higher education and labour system. Learners must complete Grade 12 and when they enter higher education they must knowingly select courses that lead to qualifying for jobs that are in demand. To quote the minister of Higher Education Blade “I love his radio and newspaper interviews” Nzimande “We are short of very critical skills that one cannot get at universities… you can only get them at FET colleges. You can’t go to university to be a plumber, electrician, welder or a boiler maker”. This is a revelation considering that learners tend to idealise going to universities and end up staying at home with their degrees or applying for police posts. In 2012/13 the country is spending R207.3 billion on education. I propose a thorough commission of enquiry to find out where this money goes. Is the expenditure efficient? Why do some schools not have qualified Maths or Science teachers?

One of the miners who died in Marikana was in his early 20s. The education and labour system failed him. Amongst the people who perished in Harry Gwala stadium, where 150 000 applicants applied for 90 traffic officer posts, was a University of Zululand Bachelor of Arts graduand. Dr Mandela said “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”. Let this be a lived reality for South Africa’s youth who must get a proper education.

Image

She deserves the best education possible.

Image

Will their children still be fighting the same war?

**To assist raise funds or to give your time to renovate the school mentioned above please contact info@business-world.co.za or email me @ shuffle.mncwabe@gmail.com and I will enquire about how you can contribute.

Have a wonderful 2013.